Informacja odnośnie terminowych lokat oszczędnościowych

Bank Spółdzielczy w Kornicy informuje że lokaty klientów indywidualnych, oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, stanowiącą iloczyn wskaźnika referencyjnego WIBOR 6 M i marży Banku,  założone  do dnia 20.04.2020 r. będą prowadzone  do dnia 31.05.2022r. na dotychczasowych warunkach, o ile Posiadacz lokaty do tego dnia nie złoży dyspozycji odmiennej.

Jeżeli do dnia 31.05.2022r.  Klient nie złoży dyspozycji odmiennej oprocentowanie lokaty/at zostanie zmienione na oprocentowanie zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Kornicy.

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Stara Kornica, dn. 31.03.2022 r.

Przechwytywanie