Skip to main content
  • Brudny Pieniądz

Brudny Pieniądz

Na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 723)

w Banku Spółdzielczym w Kornicy prowadzona jest identyfikacja Klientów przy:

1. nawiązywaniu stosunków gospodarczych;

2. przeprowadzaniu transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub

3. wykonywaniu transakcji, która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;

W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.