Skip to main content

Kwota wolna

KOMUNIKAT

 

Informujemy , że wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunkach bankowych zgodnie

z art. 54 Prawo bankowe wynosi:

,,Art. 54.

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wyso-kości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.’’

 

Przykład                               

Od 01.01.2023 r. w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie (do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia tj. 3490,00 zł *75%= 2617,50 zł)