Kwota wolna

KOMUNIKAT

Informujemy , że wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunkach bankowych zgodnie z art. 54 Prawa bankowego wynosi:

,,Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo--rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.’’            

Przykład                              

Kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego jest ustalana miesięcznie i do końca 2018 roku będzie wynosić 1 575,00 zł. (75 % z 2 100,00 zł. płacy minimalnej).