Zasady dot. rozpatrywania reklamacji

 • Załącznik nr 10 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kornicy

  INFORMACJA

  dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kornicy

  dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników

  Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków

  1. Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
  2. osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  3. listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  5. telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku, tj.:
  6. Banku Spółdzielczego w  Kornicy    - 83/358 78 16;
  7. Oddziału Banku w Sarnakach           - 83/359 91 27.
  8. Skargi, reklamacje, wnioski o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez klienta w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:
  9. Banku Spółdzielczego w Kornicy:  08-205 Kornica, Stara Kornica 227;
  10. Oddziału Banku na adres  08-220 Sarnaki , ul. Kolejowa 2.

  Termin rozpatrzenia skarg, reklamacji, wniosków

  1. Odpowiedź na skargę reklamację, wniosek, z zastrzeżeniem skarg składanych na członka Zarządu Banku i Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu, powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie:
   1. 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
   2. 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
  2. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do:
   1. 35 dni roboczych dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa;
   2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
  3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę reklamację, wniosek, w terminie określonym w ust. 1, Bank w formie pisemnej  lub we wskazany przez Klienta sposób informuje go o konieczności wydłużenia terminu odpowiedzi,; wraz z podaniem:
   1. przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu skargi wraz z przeprosinami;
   2. okoliczności, które muszą zostać ustalone;
   3. przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
  4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

  Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosków

  1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
  2. listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub
  3. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego skarga, reklamacja, wniosek została wysłana, chyba że klient podał w skardze, reklamacji, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
  4. W odniesieniu do klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
  5. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
  6. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem skarga, reklamacja, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali.
  7. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli skargę, reklamację, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze, reklamacji, wniosku lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.