Skip to main content
 • Stopa okresowo stała
  #mieszkaniowe i hipoteczne

  Stopa okresowo stała

  ZMIANY DO OFERTY KREDYTW HIPOTECZNYCH

  Zgodnie z Rekomendacją „S” Komisji Nadzoru Finansowego Bank Spółdzielczy w Kornicy, wprowadził zmiany do oferty kredytu hipotecznego w tym mieszkaniowego, dotyczące zastosowania oprocentowania o okresowo stałej stopie procentowej.

  Dotychczasowi Kredytobiorcy kredytu hipotecznego, w tym mieszkaniowego mogą skorzystać z oferty, jeśli:

  1. Kredyt został wypłacony w całości,
  2. posiadają zdolność kredytową oraz wywiązują się z warunków określonych w umowie,
  3. dotychczasowa umowa kredytu obowiązuje z okresem dłuższym niż 5 lat,
  4. nie powstały zaległości w spłacie kredytu,
  5. zostanie złożony wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
  6. Kredytobiorca zaakceptuje pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
  7. Kredytobiorca posiada zdolność kredytową,
  8. zostanie zawarty przez strony aneks do umowy.

  Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

  1. oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M. Na dzień zawarcia Umowy administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą  w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ .

  1. oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej (stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu).

  Kredytobiorca, który podpisał umowę kredytu hipotecznego przed dniem 31.12.2022 roku, w Banku Spółdzielczym w Kornicy, może ubiegać się o zmianę oprocentowania kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową, która będzie obowiązywała przez 5 lat od zawarcia aneksu. Przez ten czas nie zmieni się wysokość raty i oprocentowania. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zawarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

  Kredytobiorca po 5 letnim okresie korzystania z oprocentowania stałego może ponownie wystąpić do Banku o zawarcie aneksu do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową na okres kolejnych 5 lat, z zastosowaniem oprocentowania Banku wynikającej z obowiązującej w tym czasie oferty Banku.

  Za zawarcie aneksu Bank nie pobiera opłat.

  W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej Kredytobiorca nie może ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną.

  W okresie  5 lat zastosowania stałej stopy procentowej, na wysokość raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który zgodnie z umową, jest częścią składową oprocentowania zmiennego. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może jednak okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

  Kredytobiorca po okresie stosowania okresowo stałej stopy ponosi ryzko:

  1. z kredytem zabezpieczonym hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym, związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego;
  2. zmiany wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie;
  3. zmiany stawki referencyjnej WIBOR mogą powodować fluktuacje w wysokości rat kredytu, co może utrudniać prognozowanie i zarządzanie domowym budżetem;
  4. braku odporności na zmianę sytuacji gospodarczej, np. zmiany stóp procentowych NBP, zmiany stóp procentowych na rynku.

  Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

  Bank Spółdzielczy w Kornicy

  08-205 Kornica
  Stara Kornica 227

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefony:

  Prezes Zarządu - 83 358 75 52
  Członek Zarządu - 83 358 78 16
  Księgowość - 83 358 75 43
  Oszczędności - 83 358 78 16
  Kredyty - 83 358 75 32
  Fax - 83 358 75 42

  Oddział w Sarnakach

  ul. Kolejowa 2
  08-220 Sarnaki

  Tel. - 83 359 91 61
  Tel/Fax. - 83 359 91 27

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  PN - PT 7:45 - 14:30