Skip to main content

WIRON

22-02-2023

Informacja dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kornicy

WIRON zastąpi WIBOR

Trwają prace nad wprowadzeniem nowego wskaźnika stopy procentowej, stosowanego przy ustalaniu oprocentowania kredytów i depozytów oraz przy ustalaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

Na obecnym etapie prac na opracowywaniem wskaźnika WIRON umowy kredytowe i depozytowe zawarte z Bankiem są wiążące i pozostają bez zmian.

Zrzeszenie BPS, do którego należy nasz Bank, uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników referencyjnych. Klienci naszego Banku nie muszą podejmować żadnych działań związanych z publikacją nowego wskaźnika – WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty o depozyty jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw).

Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych/depozytowych planowana jest dla całego sektora bankowego na rok 2025.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele:

  1. banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS, do którego należy nasz Bank,
  2. funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
  3. UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
  4. GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate- można powiedzieć, że jest to cena (czyli oprocentowanie), po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na tzw. rynku międzybankowym, w praktyce odbywa się to w postaci tzw. kwotowań wiążących, bank zobowiązuje się do zawarcia transakcji po podanej cenie) .

Zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowane jest na rok 2025.

Wskaźnik WIBOR jest ustalany codziennie. Proces ten jest stale monitorowany, nadzorowany, kontrolowany, poddawany wewnętrznym i zewnętrznym audytom. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych: 

https://gpwbenchmark.pl/

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Komunikacie z 6 grudnia 2022 r. potwierdził, że opracowywanie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011.

 Koszt kredytów, zarówno tych hipotecznych, gotówkowych, jak i tych dla przedsiębiorstw, zależy w największym stopniu od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kiedy rosną stopy procentowe, rosną również koszty kredytów. W 2022 roku stopy procentowe były podnoszone wielokrotnie, ponieważ jest to główna metoda walki z inflacją.

Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, a nie zmiana kosztów kredytów. Przy przejściu ze stawki WIBOR na WIRON w aktualnych umowach kredytowych zastosowany zostanie specjalny mechanizm kompensacyjny, którego wysokość poda w Rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Do zmian tych dojdzie w 2025 roku, a szczegóły są dopracowywane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

 Administratorem wskaźników referencyjnych w Polsce jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowana przez KNF.

Proces wyznaczania WIBOR i WIRON podlega kontroli KNF.